หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

วิสัยทัศน์ พระครูสังฆรักษ์ วินัย อินฺทวินโยพระจริยธรรมตัวอย่าง   สร้างสังคมอยู่สุข  ปลุกจิตสำนึกรักสถาบัน

สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำวัฒนธรรม  สัมพันธ์การศึกษา

ภูมิปัญญายั่งยืน  ฟื้นฟูสภาวะ  พระศาสนาเผยแผ่ไกล

โยงใยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

 

 

   

ประวัติเจ้าอาวาส
วิสัยทัศน์