หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

 ประวัติเจ้าอาวาส
ประวัติพระครูสังฆรักษ์วินัย อินฺทวินโย ชื่อ พระครูสังฆรักษ์วินัย อินฺทวินโย อายุ ๔๕ ปี พรรษา ๙ วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดอินทาราม(หนองขาว) ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดอินทารามสถานะเดิมชื่อ

วินัย นามสกุล ฟักเขียว เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๑

นามบิดา นาย เสนอ ฟักเขียว นามมารดา นางสมุด ฟักเขียว บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๒ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีอุปสมบท

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘ ณ.วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

พระครูวัชรกาญจนาภรณ์ พระอุปัชฌาย์ (วัดศรีสุวรรณณาวาส)

พระครูวิสิฐกาญจนกิจ พระกรรมวาจาจารย์ (วัดใหญ่ดงรัง)

พระอาจารย์ศิริชัย พระอนุสาวนาย์จารย์ (วัดอินทาราม) 


วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๒๓ สำเร็จชั้นประถมศึกษาบริบูรณ์ โรงเรียนวัดอินทาราม

พ.ศ.๒๕๔๙ สำเร็จการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๑๔ ณ.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๕๑ สอบพระธรรมชั้นเอกได้งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๕๒

          - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

          - เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมศึกษาศาสนศึกษา วัดอินทาราม

พ.ศ.๒๕๕๔

          - เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอินทาราม(เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

พ.ศ.๒๕๕๔

          - เป็นเจ้าอาวาส (เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔)

          - เป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์ (เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

          - เป็นครูพระสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนวัดอินทารามงานเผยแผ่

พ.ศ.๒๕๕๔

          - เริ่มได้มีการทำพิธีมาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีการเวียนเทียน และมีผู้เข้าประชุมทำพิธีพระภิกษุสามเณร ๓๕ รูป ประชาชนประมาณ ๕๐๐-๘๐๐ คน

          - มีการอบรมพระภิกษุสามเณร โดยใช้เวลาหลังจากทำวัตรสวดมนต์ เช้า – เย็น และเน้นหนักให้พระภิกษุสามเณร ประพฤติตนอยู่ในขอบเขตของ พระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกฎข้อบังคับของคณะสงฆ์ งานสาธารณูปการ พ.ศ.๒๕๕๕ - บูรณะอุโบสถ – หอระฆัง – กฏิสงฆ์ โดยมีการบูรณะทาสีใหม่

          - ติดตั้งโคมเสาไฟฟ้า จำนวน ๕๐ ต้นเพื่อความสว่างในวัด

          - ปรับปรุงภูมินิทัศน์ สร้างสวนหย่อมหน้ามณฑปอดีตเจ้าอาวาส และรอบอุโบสถ รอบริมถนน โดยใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาทวัดอินทาราม(หนองขาว)

๑ หมู่๑ ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

ปัจจุบัน มีพระจำนวน ๒๓ รูป

สมาเณร ๑๐ รูป

๐๘๑-๐๑๑๕๒๓๓ 

 

 

   

ประวัติเจ้าอาวาส
วิสัยทัศน์