หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

 

ประวัติหมู่บ้าน


ชื่อหมู่บ้าน 


        หมู่บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๑๐ เดิมชื่อ บ้านหนองหญ้าดอกขาว เกิดจากคนไทยที่หนีพม่ามารวมตัวกันบริเวณหนองน้ำ ซึ่งมีต้นหญ้าดอกสีขาว เป็นสัญลักษณ์ และได้ตั้งถิ่นฐานกันเรื่อยมา ต่อมาเรียกชื่อเป็น หนองขาว

 

 อาณาเขต

       หมู่บ้านหนองขาวตั้งอยู่บริเวณ หนองน้ำใหญ่

       ด้านทิศเหนือติดต่อตำบลทุ่งสมอ 

       ด้านทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าม่วง 

       ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับดอนเจดีย์ 

       ด้านตะวันตกติดต่อกับเขตตัวจังหวัดกาญจนบุรี

เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน แต่เดิมเป็นป่า ต้องเดินหรือใช้เกวียน ปัจจุบันมีถนนรถยนต์เข้าได้สะดวกแล้ว