หน้าหลัก
ประวัติของหมู่บ้าน
ไอ้บุญทองบ้านหนองขาว
อาชีพหลัก
ประเพณีความเชื่อ
ประเพณีที่ถือปฏิบัติ
ความเชื่อต่างๆ
พิพิธภัณฑ์หนองขาว
การละเล่นพื้นบ้าน
เพลงพวงมาลัย
อดีตเจ้าอาวาส
 

เทศบาลตำบลหนองขาว
เทศบาลหนองหญ้าดอกขาว
รพสต.หนองขาว
สภ.หนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
 

   
   
 
 

 

 

 
๑.พระอธิการกลม ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๓๘







๒.พระอธิการเกื่อน ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. ๒๓๓๘ - ๒๓๕๘





๓.พระอธิการภู่ ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –




๔.พระอธิการชุบ ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –






๕.พระอธิการหมอน ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –




๖.พระอธิการเอี้ยง ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –








๗.พระอธิการพัด ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –




๘.พระอธิการชุ่ม ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –




๙.พระอธิการหมอน ไม่ทรายฉายา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. - พ.ศ. –

๑๐.พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้ ปทุมรัตโน ) ภายหลังไปเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว สมัยท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ได้บูรณะพระเจดีย์



















๑๑.พระครูจริยาภิรัต (หลวงพ่อยันต์)



๑๒.พระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงพ่อพยอม โกวิทโท) ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๕๒๖







๑๓.พระครูปลัดแน่น ปุสฺโส เป็นพระเจกิสร้างวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงมาก คือ ลูกอมระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘



๑๔.พระครูอินทคุณากร (หลวงพ่อฮับ เซี่ยงฉี่) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๘
๒๕๓๕






๑๕.พระครูกาญจนวิธาน (หลวงพ่อจอก สุชาโต) ภายหลังได้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ยและเจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

๑๖.พระครูถาวรกาญจนนิมิต (หลวงพ่อจีรศักดิ์ ถาวโร) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๓