ประวัติของหมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน

    หมู่บ้านหนองขาว ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๑๐ เดิมชื่อ บ้านหนองหญ้าดอกขาว เกิดจากคนไทยที่หนีพม่ามารวมตัวกันบริเวณหนองน้ำ ซึ่งมีต้นหญ้าดอกสีขาว เป็นสัญลักษณ์ และได้ตั้งถิ่นฐานกันเรื่อยมา ต่อมาเรียกชื่อเป็น หนองขาว

อาณาเขต

   หมู่บ้านหนองขาวตั้งอยู่บริเวณ หนองน้ำใหญ่

   ด้านทิศเหนือติดต่อตำบลทุ่งสมอ 

   ด้านทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าม่วง 

   ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับดอนเจดีย์ 

   ด้านตะวันตกติดต่อกับเขตตัวจังหวัดกาญจนบุรี

เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน แต่เดิมเป็นป่า ต้องเดินหรือใช้เกวียน ปัจจุบันมีถนนรถยนต์เข้าได้สะดวกแล้ว

Comments are closed.